top of page

Description
200mM Tris-HCl, pH 7.6, 1.5M NaCl, 10mM Na2EDTA, 10mM EGTA, NP-40, 10% Sodium dexyhoiate, 25mM Sodium pyrophosphate, 10mM b-glycerophosphate, 10mM Na3VO4, 10ug/ml leupeptin.

10X RIPA Buffer, R0147CD-1MLX10, BYLABS

SKU: R0147CD-1MLX10

    제품 조성 및 세부사항은 아래 이미지 클릭

    001.png
    002.png
    bottom of page